Lover for Misjonshuset NLMs byforsamling i Kristiansand

§ 1 Byforsamlingen ble stiftet den 5. september 1891 og består av troende, innskrevne medlemmer som vil arbeide for forsamlingens formål på grunnlag av nedenstående regler.

§ 2 Byforsamlingen er tilsluttet Region Sør av Norsk Luthersk Misjonssamband, og vil i samsvar med regionens regler og Misjonssambandets grunnregler arbeide for Guds rike her hjemme og på Misjonssambandets felter.

§ 3 Medlemskap
3.1 Medlemskap kan tegnes av personer som:
• personlig bekjenner seg til den kristne tro
• vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og byforsamlingens lover
• har fylt 15 år
3.2 Medlemmer betaler den kontingenten som årsmøtet fastsetter. Den som er medlem av Misjonshusets ungdomsforening, kan også bli medlem i byforsamlingen uten å betale ekstra kontingent.

§ 4 Styret
4.1 Byforsamlingen ledes av et styre på 5 valgte medlemmer. Styret konstituerer seg selv etter hvert årsmøte, med leder, nestleder sekretær og andre funksjoner. Styret har minst 2 varamedlemmer valgt for ett år om gangen. Forsamlingsleder har tale- og forslagsrett i styret.
4.2 Styret har ansvar for å lede arbeidet i samsvar med NLMs grunnregler, og etter de strategier og vedtak som fattes i årsmøte, regionsårsmøte, generalforsamling og hovedstyre.
4.3 Styret oppnevner de utvalg og komiteer det finner tjenlig for arbeidet.
4.4 Styret for byforsamlingen samarbeider med regionsstyret når regionsstyret skal tilsette arbeidere med fast plassering i byforsamlingen.
4.5 Styret forbereder byforsamlingens årsmøte og legger fram saksliste, årsmelding, revidert regnskap, budsjett og eventuelt andre saker.

§ 5 I følge grunnreglene er byforsamlingens inntekter Misjonssambandets eiendom og kan ikke brukes til andre formål.

§ 6 Årsmøte
6.1 Årsmøtet holdes før utgangen av mars måned.
6.2 Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
6.3 Årsmøte behandler:
• Årsmelding og revidert regnskap
• Forslag til budsjett for nytt år. Budsjettet skal godkjennes av regionsstyret.
• Valg til styre med varamedlemmer
• Valg av to revisorer og ett varamedlem. Ved bruk av autorisert regnskapsfører/regnskapsselskap, vil valget av revisorer bortfalle.
• Valg av valgkomite med tre medlemmer og ett varamedlem
6.4 Valg.
Styret foreslår kandidater til valgkomite, som velges for ett år. Valgkomiteen foreslår kandidater til de andre valgene. Valgperioden for styremedlemmene er 2 år, organisert slik at annet hvert år velges henholdsvis tre og to faste medlemmer. Valgkomiteen bør i sitt arbeid tilstrebe at styret sammensettes av både kvinner og menn.
6.5 Årsmøtet må gi god plass til samtale om arbeidet i året som gikk, og drøfte linjer og målsettinger for arbeidet framover.
6.6 Saker som skal behandles på årsmøtet bør være kunngjort på forsvarlig måte og minst 3 uker før årsmøtet holdes. Medlemmer kan komme med framlegg til årsmøtet. Slike framlegg må være sendt styret minst 6 uker før årsmøtet finner sted. Saker som kommer for sent til å bli med i innkallingen må ha 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§ 7 Forandringer i disse lover kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag om dette
blir sendt styret minst 6 uker før årsmøtet finner sted.

Paragrafene 1, 2 og 5 kan ikke forandres av andre enn NLMs hovedstyre.