Hvem er vi?

MISJONSHUSET NLM KRISTIANSAND

Misjonshuset er en menighet for alle generasjoner, med ulike tilbud til ulike grupper og livssituasjoner. Gudstjenesten søndag er vår hovedsamling hvor Guds ord forkynnes, og vi ber og synger sammen. Vi har simultantolkning til engelsk i våre gudstjenester.

I Misjonshuset forretter vi dåp og deler nattverden sammen. Vi har tilbud om konfirmasjon og begravelse. Misjonshuset har ikke vigselsrett, men for medlemmer
som ønsker forbønn etter borgerlig vielse, kan vi bidra til dette.

STRATEGIDOKUMENT FOR MISJONSHUSET KRISTIANSAND (kortform)

Verdier og oppdrag
Misjonshuset, Kristiansand er en forsamling som er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband og bygger på Guds Ord og Den evangelisk lutherske lære. På dette grunnlag ønsker vi å være et inkluderende og misjonerende felleskap, der mennesker møter Jesus og får hjelp til å leve som kristne, og der vi vil bidra til at Det gode budskap når ut til nye folkeslag.

Visjon
Verden for Kristus

Mål
Lys for hverandre
Lys i byen
Lys i verden

Strategi

Misjonshuset skal

 • Være en sentrumsforsamling i byen
  • Inkluderende
  • For alle generasjoner i ulike livssituasjoner
  • For mennesker med ulik kultur og etnisitet
  • Utadrettet og misjonal
 • Satse på arbeid blant barna, og slik være attraktiv for unge familier.
 • Støtte og bidra til et ungdomsarbeid som har studenter som særlig målgruppe.
 • Ivareta livsnære fellesskap i smågrupper (bibelgrupper, misjonsforeninger mm.).
 • Starte cellegrupper i ulike bydeler når det er tjenlig.
 • Være en forsamling i stor-Kristiansand som kan ha en samlende funksjon for ulike NLM-enheter i kommunen.
 • Bety noe for byen gjennom et bevisst nærvær, tydelig kristent liv og diakonalt arbeid.
 • Ansvarlig forvaltning – Vi vil vise omsorg for hele mennesket og skaperverket.
 • Ivareta NLMs egenart.

Handlingsplan
Handlingsplanen har som overordnet poeng å formidle Guds Ord i ulike sammenhenger.

 • Samle mennesker til gudstjenester og andre samlinger under aktuell og livsnær forkynnelse av Guds ord, lovsang og tilbedelse – til utfordring til tro, opplæring, trosforsvar og disippelgjøring.
 • Inkludere ulike generasjoner og etniske grupper.
 • Gi hjelp til et bevisst kristent liv og disippelgjøring blant ulike generasjoner.
 • Oppmuntre til og ta initiativ til misjon.
 • Oppmuntre til og videreutvikle bønnearbeidet• Videreutvikle Awana (søndagsskole)
 • Oppmuntre til og videreføre ulike samlinger for tenåringer, unge og studenter
 • Videreutvikle lovsangsteam og oppmuntre til ulike musikalske initiativ
 • Bidra til at International Christian Fellowship fortsatt kan være et godt fellesskap for ulike etniske grupper.
 • Legge til rette for formiddagssamlinger for eldre.
 • Støtte og videreutvikle smågruppene i forsamlingen og vurdere oppstart av cellegrupper i ulike bydeler.
 • Vurdere hvordan Misjonshuset kan bety noe for ulike NLM-enheter i kommunen.
 • Vurdere ulike tiltak som kan bety noe for byen.
 • Revitalisere diakonale tiltak i forsamlingen som besøkstjenesten, sykekomiteen, andakt på omsorgssenter.
 • Verne om menneskeverdet og tilrettelegge arbeidet vårt for mennesker med ulike behov.
 • Se til at ansatte og frivillige medarbeidere får utføre sin tjeneste på en bærekraftig måte.
 • skape engasjement for og forpliktelse til givertjeneste.
 • Holde frem måtehold og nøysomhet som gode verdier og forvalte skaperverket til beste for vår neste og for kommende generasjoner.
 • Ta hensyn til klima og miljø i driften av menigheten ved å begrense bruk av engangsservise og papirbruk og gjøre tiltak for energiøkonomisering

Infrastruktur
For å gjennomføre strategiene og handlingsplanene, må det legges til rette en infrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre de mål og planer som er satt. Herunder gjelder:

• Bygning
• Møtesal
• Utvikling av leder
• Ivareta ansatte
• Praktisk tilrettelegging
• Nye tiltak
• Økonomi

Parameter for måloppnåelse
Det er vanskelig å måle hvordan en lykkes i et arbeid som først og fremst har et åndelig siktemål. Vi vil likevel sette opp noen parameter på de ting vi kan måle og slik sammenlikne år for år, herunder:

• Antall medlemmer
• Antall besøkende på gudstjenester
• Antall ledere i Awana
• Antall barn i Awana
• Antall ledere i andre aktiviteter
• Antall barn og unge i andre aktiviteter
• Antall bibelgrupper
• Nye tiltak
• Inntekter gjennom gaver og kollekter

Evaluering
Styret evaluerer arbeidet årlig i lys av strategi og handlingsplan og rapporterer til årsmøtet.

Vedtatt av årsmøtet i Misjonshuset, 21.06.2020